Dnia 11 czerwca 2019 r. ukazał się od dawna oczekiwany projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Dnia 19 lipca 2019 r. upłynął termin na zgłaszanie uwag do tego projektu. W ramach konsultacji publicznych zostało zgłoszone szereg uwag i propozycji zmian. W związku z tym wątpliwym jest aby nowe Rozporządzenie sanitarne weszło w życie w projektowanym kształcie.

W uzasadnieniu projektowanego Rozporządzenia czytamy, że proponuje się aby Rozporządzenie weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.

Ze względu na długi okres (od 2012 r.) braku przepisów dotyczących szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, konieczny jest okres trzech miesięcy, aby adresaci przepisów projektowanego rozporządzenia mogli zapoznać się z nowymi regulacjami.

W Rozporządzeniu wskazano dodatkowo dwuletni okres, od dnia wejścia w życie Rozporządzenia na:

1) dostosowanie stanowiska sterylizacji do nowych wymagań sanitarnohigienicznych (o ile podmioty do których jest kierowane Rozporządzenie, zdecydują się na jej prowadzenie we własnym gabinecie);

2) dostosowanie szatni w obiektach, w których świadczone są usługi odnowy biologicznej (inne wymagania w przypadku usług odnowy biologicznej obejmującej masaż wodny i saunę, a inne w przypadku usług odnowy biologicznej obejmującej ćwiczenia fizyczne);

3) uzyskanie, przez osobę uprawnioną do realizacji procedur dekontaminacji materiału skażonego w gabinecie, tytułu zawodowego technika sterylizacji medycznej, albo co najmniej średniego wykształcenia wraz z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.